vrijdag 23 september 2016

Erfpacht maakt ons arm! Sluit u aan

Binnen een maand besluit het gemeentebestuur over de toekomst van uw erfpacht!
De gemeente wil maar 1 ding: cashen over de ruggen van de erfpachters.
Wij verwachten dat de erfpachters klem komen tussen een onbetaalbaar aanbod accepteren en een ongewisse toekomst:
Gaan de banken een volgende koper nog financieren? Wordt uw huis onverkoopbaar? Wat gebeurt er aan het einde van uw tijdvak?
En als u toch het bod van de gemeente accepteert (als 't kan), geldt dat over dertig jaar nog bij volgende eigenaar?

Bent u ook verontrust, meld u aan bij Verontruste Erfpachters Amsterdam!
Mail naar jfschrijverATgmail.com.  U wordt dan op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en krijgt tips om in actie te komen. Teken vast de petitie. Bezoek de facebookpagina.

Belangrijk is dat u dit bericht doorstuurt naar al uw kennissen en vrienden die het aangaat.
Het is vijf voor twaalf, maar we moeten nu in actie komen.

maandag 15 augustus 2016

Wat deugt er niet aan het Amsterdamse erfpachtbeleid?

Omdat de tijd voortschrijdt en de besluitvorming in de gemeenteraad steeds meer concrete vormen begint aan te nemen, wekken de collegepartijen de indruk dat ze op de goede weg zitten. Ze lijken er haast zelf in te geloven. Daarom zetten we nog even op een rijtje waarom het beleid echt niet deugt. Kom terug uit dromenland, geachte volksvertegenwoordigers!
Wij pretenderen met deze 5 punten geen limitatieve opsomming. Het is zo al erg genoeg.

1. Erfpachtstelsel moet echt anders
De perioden voor aanpassing van de canon aan de waarde van de grond zijn veel te lang genomen (50 of 75 jaar), met als gevolg dat toevallige zittende eigenaren geconfronteerd worden met schoksgewijze canonverhogingen van rustig 3000, 4000% of meer. Intussen zijn er in die periode vaak al meerdere verkooptransacties geweest zonder enige bijdrage aan de collectieve waardevermeerdering af te dragen. Door de schaarste gaan huizen op erfpacht van de hand voor vergelijkbare prijzen als huizen op eigen grond. Deze canonherzieningen laten neerdalen op de toevallig dan zitende bewoner is pure willekeur, leidt tot grote financiële problemen bij de betrokkenen, tot verdrijving uit de woning aan toe. Het oude stelsel is vastgelopen, behoeft dringend aanpassing. Alle partijen in de raad zijn het daarover eens.

2. Vernieuwing ja, uitbuiting nee
Daarom is vernieuwing van het erfpachtstelsel in Amsterdam urgent en belangrijk. Het huidige college heeft dit project opgepakt, maar is al gauw de achterliggende noodzaak uit het oog verloren. Dat blijkt uit de wijze waarop zij de vernieuwing inhoud geeft. Een commissie van professoren diende als schaamlap om te rechtvaardigen dat de gemeente de meest extreme waardebepaling van de grond hanteert en daarop ook nog eens een hoog canonpercentage loslaat. O ja, dan is er nog een korting te verwachten, nou misschien wel van 40%. Helpt niet. De uitkomsten zullen voor veel mensen onbetaalbaar zijn, met als gevolg dat zij gedwongen blijven in het oude, ondeugdelijke systeem te blijven: executie op termijn. Zij krijgen van de inhalige gemeente de keuze tussen de strop en de kogel. De gemeente maakt misbruik van de onverschilligheid van veel erfpachters die woningen hebben gekocht met nog lang lopend tijdvak, meestal ook nog met afgekochte canon. Die denken ‘het zal mijn tijd wel duren’ (ik kan zelfs nog voor einde tijdvak met winst verkopen, zie boven).

3. Eerlijke verdeling van woonlasten
De uitkomst van dit alles maakt dat het verschil tussen de woonlasten van woningen op erfpacht en zonder erfpacht binnen Amsterdam niet meer uit te leggen is. Zeker nu juist de duurste woningen van de stad op eigen grond staan (grachtengordel en Museumkwartier bijvoorbeeld). De woonlast van de WOZ-belasting als methode om alle vastgoedeigenaren te laten betalen voor collectieve voorzieningen wordt verre overtroffen door de erfpachtcanons, die door slechts een deel van de woningbezitters worden opgebracht.

4. Kom op voor uw recht
Een erfpachtovereenkomst is een privaatrechtelijke wilsovereenkomst tussen twee gelijk-waardige partijen. De gemeente doet echter alsof zij de voorwaarden eenzijdig kan decreteren. Inspraak is hierbij een ongeschikt middel, dat past bij ‘gewone’ publiekrechtelijke besluiten in het algemeen belang. De wederpartij erfpachter kan kiezen tussen de strop en de kogel.

5. Spreek uw eigen partij aan
De politieke partijen die nu het erfpachtbeleid bepalen, VVD en D66, hebben voor de verkiezingen zelfs afschaffing van het hele erfpachtsysteem bepleit. Nu eenmaal op het pluche nemen zij de houding van inhalige (bovendien monopolistische en met zwaardmacht beklede) grootgrondbezitter aan. Daarmee plegen zij kiezersbedrog. Als nou de grondwaarde objectief was te berekenen en er geen alternatieve benaderingen van een redelijk canonbedrag mogelijk waren, kon men er nog enig begrip voor opbrengen, maar intussen heeft de PvdA (die terecht het uit de hand lopen van het oude systeem verweten kan worden) een voorstel voor eeuwig-durende erfpacht gelanceerd, dat veel redelijker uitpakt dan het voorstel van het college.

Dus blijf het erfpachtbeleid van de gemeente bestrijden als ondeugdelijk en onrechtvaardig.
Teken de petitie op petities.nl, bezoek de facebookpagina, benader de raadsleden en politieke partijen met email en twitter.
Activeer erfpachters in uw straat of flat om mee te doen, maak ook uw kennissen bewust van wat hier gebeurt en laat overal luid protest opklinken.


Verontruste Erfpachters Amsterdam  (jfschrijver@gmail.com)

zaterdag 21 mei 2016

Informeer ook andere erfpachters, deel flyers uit!

Hebt u ook een brief van de gemeente gekregen over de nieuwe erfpachtplannen?
In januari heeft de gemeente een brief gestuurd aan alle 250.000 erfpachters met aankondiging van nieuw beleid. Daarin wordt gedaan of u blij moet zijn met de invoering van eeuwigdurende erfpacht. De gemeente geeft hierin geen informatie over de voor u nadelige gevolgen van deze plannen. Wij doen dat wel.  

Wat houden de plannen in en wat betekent dat straks voor u?
Het komt, volgens de contouren van de nieuwe systematiek voor erfpacht die het college druppelsgewijs naar buiten brengt en die in de loop van 2016 definitief wordt vastgesteld, erop neer dat 40 tot 45 procent van de WOZ-waarde van uw woning aan de grond wordt toegerekend. U kunt de grond ‘eeuwigdurend’ afkopen, maar dat bedrag zal voor velen onbetaalbaar hoog zijn. Zie de gemeentelijke website

Een paar voorbeelden van sommetjes die uit de huidige stukken zijn af te leiden:
- Stel, u hebt een appartement met een waarde van € 400.000. Dan zou de erfpacht voor zeg € 160.000 ineens afgekocht kunnen worden of anders kunt u een geïndexeerde canon betalen van 7.200 per jaar.
- Als u een huis bezit met een WOZ waarde van € 700.000 : Afkoopsom kan zomaar € 300.000 bedragen, of eeuwigdurende canon € 13.500.
- Bent u in het ‘gezegende’ bezit van een pand met een vrije marktwaarde van € 1.200.000, dan voorzien we dat de gemeente een aanbod kan doet om eeuwigdurend af te kopen voor circa € 500.000. Alleen: u zit er nog in en hebt dat geld niet liggen. Nou, dan betaalt u toch gewoon eeuwigdurend een canon van 22.500 euro per jaar.
Dit zijn onbetaalbare en ook onredelijke bedragen.

De crux zit erin dat wordt gedaan of u nu anno 2016 of aan het einde van uw canontermijn de grond opnieuw moet ‘kopen’ tegen de huidige marktwaarde, en niet gerekend wordt met de prijs die er destijds voor is betaald en die ook in de balans staat van de gemeente.

De meeste huizen in Amsterdam staan op erfpachtgrond. Toch zijn er her en der witte plekken met huizen die op eigen grond staan (bijvoorbeeld de grachtengordel en Zuid langs het Vondelpark). Ten opzichte van deze panden wordt er straks door de gemeente een scheve situatie gecreëerd. Als de plannen van de gemeente doorgaan en als het systeem van canonherziening niet drastisch wordt gewijzigd, wordt de Amsterdamse woonsituatie nog gekker. Veel mensen zullen moeten verhuizen. Verkopen aan speculanten of oliesjeiks? Sommigen al binnen afzienbare tijd omdat hun tijdvak afloopt, anderen zien het aankomen en strijken de overwaarde op, nog anderen dragen de last over aan hun kinderen of laten als het even kan huurders bloeden.

De gemeente laat de erfpachters vrij om van omzetting naar eeuwigdurend af te zien, maar dan blijven ze gebonden aan de oude methode, waarbij elke 50 jaar opnieuw wordt afgerekend met onzekere uitkomsten. Verhogingen van 20 tot 40 x de huidige canon zijn geen uitzondering!
Er zijn redelijke alternatieven. Zie dit Parool-artikel. De collegepartijen moeten daarvan nog worden overtuigd.  

Wat kunt u doen:
TEKEN DE PETITIE OP PETITIES.NL! Onderwerp: vernieuwing erfpachtstelsel Amsterdam SLUIT U AAN BIJ SEBA (Stichting Erpachters belang Amsterdam): In erfpachtinamsterdam.nl/ staat de tekst: “Wilt op de hoogte gehouden worden via e-mail? Klik hier om u aan te melden” MELD U BIJ de Verontruste erfpachters Amsterdam via jfschrijver@gmail.com (de auteur van het genoemde Parool-artikel). Dit comité voert vooral actie via de politieke lijn.
VERSPREID DEZE BOODSCHAP onder al uw Amsterdams kennissen en vrienden; zelfs als het geen erfpachters zijn, kunnen ze misschien wel solidair zijn. Dit alles kost niets, maar kan wel het verschil maken!

Verontruste Erfpachters Amsterdam